top of page

הכנת תוכנית אב ובחינת שרשרת האספקה בארגון

תוכנית אב לארגון מבוססת על העקרונות הבאים:

זרימה אופטימלית של כלי הרכב והמשטחים בין המבנים באתר
(כניסה/יציאה, מפעלים ומחסנים)

התאמת שיטות האחסון והשינוע האופטימלים

ניצול מרבי של הקרקע - השארת עתודות גידול 

תכולת פרויקט אופיינית:

שלב א' - סקר צרכים, איסוף וניתוח נתוני המצב הקיים:

 • מאזן שטחים גבהים

  • תיאור הפעילות במתחם​

  • שטחי המתחמים

   • ייצור​

   • תפעול

   • אחסנה (לפי טמפרטורת אחסון)​​

  • גובה המתחמים

 • הגדרת המורכבות של העברת מתחמים קיימים למקום אחר בתוך האתר

  • תשתיות​

  • הגדרת מתחמים שאין כוונה לשקול הזזה

 • הגדרה עקרונית של האפשרויות להגדלת המתחם במימד הגובה

 • שיוניים במתחמים קיימים

  • מתחמים אשר מיועדים לצאת מהאתר​

  • פעילויות חדשות אשר מיועדות להיכנס לאתר (לפרט איזה פעילויות, שטחים נדרשים, הקיפי תנועה אל ומהמתחם וכו')

 • תשתיות

  • תשתיות במתחים​

 • קיבולות, תפוקות ואופק התכנון של המתחמים

  • מחסנים

   • קיבולת קיימת במחסנים

   • תפוסה קיימת במחסנים

   • תחזית גידול שנתית בקיבולת הנדרשת (בגין גידול בהיקף הפעילות)

   • אופק תכנון מרבי של המחסנים על בסיס הקיבולת הקיימת של המחסנים

   • חלופות מקומיות של הגדלת קיבולת במחסנים – בכמה ניתן להגדיל את אופק התכנון בהתאם

  • מפעלים

   • מס' משמרות שעובדים כיום

   • מס' משמרות שניתן לעבוד על מנת להגדיל תפוקה במידת הצורך

   • תפוקה קיימת של המפעל

   • תפוקה מרבית אפשרית של המפעל 

   • תחזית גידול שנתית בתפוקת המפעלים (בגין גידול בהיקף הפעילות)

   • אופק התכנון של המפעלים על בסיס המערך הקיים

   • חלופות להגדלת התפוקות על בסיס המבנה הקיים – בכמה ניתן להגדיל את אופק התכנון בהתאם

 • מחסן ליקוט

  • מאזן שטחים קיים לפי טמפרטורת אחסון

  • מס' מק"טים קיימים לפי טמפרטורת אחסון

  • איתורי ליקוט

   • מס' מק"טים אשר נדרש עבורם איתור ליקוט של משטח שלם

   • מס' מק"טים אשר נדרש עבורם איתור ליקוט של 1/2 משטח

   • מס' מק"טים אשר נדרש עבורם איתור ליקוט של סיפון

  • התפלגות המלאי (משטחים) לפי מק"ט

  • התפלגות נפח תנועת המשטחים לפי מק"ט

  • התפלגות שורות הליקוט לפי מק"ט

 • מאזן תנועה באתר

  • מס' משטחים נכנסים ויצאים מהמתחם ביום ממוצע / שיא

  • מס' משאיות נכנסות ויוצאות מהמתחם ביום ממוצע / שיא

  • מס' תנועות פנימיות בין מתחמים באתר – פירוט אופן ביצוע השינוע הפנימי באתר (משאיות / מלגזות)

 • זיקות בין המתחמים

  • הגדרת זיקות בין המתחמים

  • היקף תנועה יומית בין המתחמים

 • שטחי תפעול (קבלה, אחסון, ליקוט, ריכוז משלוחים מוכנים וכו')

 • כוח אדם במתחמים

  • ניהול

  • ייצור

  • לוגיסטיקה

 • פרוגרמת משרדים לכל מתחם

ֿהכנת ד״וח סיכום נתונים אשר יהוו בסיס לתכנון - הצגתו וקבלת

אישורכם

שלב ב' – הגדרת מטריצת החלופות:

 • הגדרת חלופות טכנולוגיות לאחסון משטחים

  • הרחבת המחסן האוטומטי הקיים
  • בניית מחסן אוטומטי חדש

   • מחסן אוטומטי רגיל (עגורנים)

   • מחסן מולטי שאטל משטחים אוטומטי (מעליות, קרוניות ושאטלים)

   • מחסן אוטומטי עגורנים בשילוב סאטילייט

 • הגדרת חלופות למערך מחסן הליקוט 

  • השארת מחסן הליקוט הקיים

  • מחסן ליקוט חדש על בסיס השיטה הקיימת – מעברי היגש 

  • מחסן ליקוט משולב ריענון אוטומטי באמצעות AGV

  • חלופות נוספות אשר נגדיר

 • הגדרת חלופות העמדה של המתחמים באתר

לכל חלופה יבוצע :

 

 • שרטוט החלופה

 • תרשים תנועה משאיות ומלגזות באתר

 • אומדן עלויות הקמה

 • אומדן עלויות תפעול 

 • הכנת לוח זמנים ליישום

 

שלב ג' – השוואה בין החלופות והמלצה על חלופה:

 

 • הכנת מצגת מסכמת של תוכנית האב
  המצגת תכלול השוואה כלכלית והשוואה תפעולית איכותית בין מטריצת החלופות (העמדה / מערכים / טכנולוגיות) והמלצה על  שילוב החלופות האופטימאלי עבורכם ועל המערך הכולל

 • מעבר לשלב היישום

bottom of page