top of page

תכנון פונקציונלי - מרכזים לוגיסטים, מחסנים ומערכות הפצה

תכנון נכון מתחיל בלימוד הצרכים, איסוף וניתוח נתוני המצב הקיים ומיפוי הפעילות במחלקות השונות, הבנת תהליכי העבודה והמאפיינים הספציפים של הארגון. בשלב השני מבוצע תהליך מיפוי החלופות הטכנולוגיות הרלוונטיות וניתוח כלכלי תפעולי של כל אחת מהן ובהמשך השוואה בין החלופות והחלטה על החלופה הנבחרת

תכולת פרויקט אופיינית:

שלב א׳ - תכנון עקרוני:

​​​

 • סקר צרכים, איסוף וניתוח נתוני המצב הקיים: 

  • סיורים ואיסוף נתונים במחסני החברה.

  • ביצוע תצפיות בשטח ולימוד התהליכים הקיימים, זרימת החומר והזיקה בין הפעילויות השונות

  • ניתוח מגוון והתפלגות המלאי (מגוון מוצרים, מידות ומשקלי משטחים, נפחי אחסון של פריטים המאוחסנים בשיטות השונות)

  • בחינת אחסנות של לקוחות חיצוניים (במידה ויש)

  • ניתוח פעילות אזור הקבלה (פריקת מכולות ומשאיות, היקף ונפחי תנועות כניסה וזמן המתנה על הרמפה ובחצר)

  • ניתוח פעילות הליקוט (שורות ליקוט, נפח ותנועות יציאה של משטחים קרטונים לפי הזמנות ופריסת התנועה לאורך שעות היום וכו')

  • ניתוח פעילות אזור ריכוז המשלוחים המוכנים (מס' משטחים בו זמנית לפי קווי הפצה)

  • בחינת היקף תנועת כלי הרכב בחצר (מכולות, משאיות וטנדרים)

נתונים ממערכת המחשב, יסופקו על ידכם על בסיס רשימת דרישות שתקבלו.

 • הכנת דו"ח סיכום נתונים אשר יהוו בסיס לתכנון – הצגתו וקבלת אישורכם

 • בחינת חלופות למערך הפנימי של המרלו"ג :

  • אמצעי אחסון ושינוע :

   • מלגזות היגש, מלגזות צריח, מלגזה פריקית וכו'

   • אצטבאות משטחים, דרייב אין , פוש בק, אצטבאות נעות  רדיו שאטל וכו'

   • מערכות אוטומטיות לאחסנת משטחים

   • מערכות אוטומטיות לליקוט פריטים קטנים 

  • שטחי תפעול (קבלה, אחסון, ליקוט, ביקורת ואריזה, ערך מוסף, ריכוז משלוחים מוכנים וכו')

  • כוח אדם

  • שרטוטי מערך לכל החלופות

  • אומדן עלויות הקמה ותפעול (ציוד אחסון ושינוע, בינוי, עלות כ"א ועלויות תפעול נוספות)

  • השוואה כלכלית, איכותית תפעולית בין החלופות והמלצה על חלופה

 • מצגת מסכמת לרבות המלצה על חלופה

 

שלב ב' – תכנון מפורט (Detailed Design) 

ואפיון פונקציונלי של המבנה

 • תכנון מפורט (Detailed Design) של מערך המרלו"ג על בסיס החלופה הנבחרת

 • הצגת התכנון המפורט בפניכם, ביצוע תיקונים עד להחלטה על "נעילת המערך"

 • הכנת אפיון פונקציונלי (פרוגרמה) של המבנה והמערכות הקשורות בו (גובה אחסון, אפיון רצפה, פתחים, משווה גובה, דלתות נגללות, רמפות, נק' חשמל, נק' תקשורת, תאורה וכו')
  האפיון הפונצקציונלי כולל תוכנית אספקות (חשמל, תקשורת)
  מסמך זה יהווה בסיס לתכנון האדריכלי והמתכננים הרלוונטיים

 • הצגת האפיון הפונקציונלי לצוות יועצי הפרויקט

 • השתתפות בישיבות תאום תכנון

שלב ג׳ - סיוע ברכש ציוד האחסון והשינוע

 • הכנת מפרטים טכניים לציוד האחסון והשינוע, לצורך קבלת הצעות מחיר (RFP )

 • מסירת המפרטים לספקים ומענה לשאלותיהם

 • בדיקת ההצעות והשוואתן (טכנית וכספית)

 • פגישות עם הספקים וסיוע במשא ומתן

 • סיורים אצל לקוחות לצורך התרשמות מציוד הספקים השונים

 • החלטה משותפת על הספקים הנבחרים בכל תחום

 • הכנת מפרטי הזמנה לציוד האחסון והשינוע (סיוע בהכנת ההסכם מול הספקים)

 • סיום השלב – הוצאת הזמנות רכש לציוד האחסון והשינוע

שלב ד׳ - ליווי ופיקוח עליון – ציוד אחסון ושינוע

 • קשר טכני שוטף עם ספקי ציוד האחסון והשינוע 

 • בדיקה ואישור פונקציונלי של תוכניות הספקים לפני הורדה לייצור

 • תדרוך צוות התקנת המידוף באתר, בתחילת ההתקנה ובמהלך ההתקנה

 • ביצוע ביקורת קבלה סופית לציוד

 • אישור התשלומים לספקים על בסיס תנאי התשלום שיסוכמו

 • סיוע בתכנון פרויקט המעבר לאתר החדש

שלב ה׳ - ליווי ופיקוח עליון - מבנה

 • השתתפות בישיבות תאום תכנון של צוות תכנון המבנה (על פי הצורך)

 • קשר שוטף עם האדריכל, המפקח ושאר צוות התכנון

 • בדיקת תוכניות המתכננים הרלוונטיים, על מנת לוודא התאמה למערך ולציוד (תוכניות ספרינקלרים, תוכניות חשמל ותאורה, תוכניות פתחים ומשווי גובה וכו')

 • עדכון תוכניות המערך בהתאם לצורך

 • סיוע בתיאום בין ספקי מערכות המבנה ובין מערכות האחסון 

 • פיקוח עליון בשטח, על מנת לוודא קיום הדרישות הפונקציונלית במבנה (על פי הפרוגרמה) (תוצאות פילוס הרצפה, מידות הפתחים , גובה הרמפות, פרט בורות משווי הגובה וכו')

bottom of page