top of page

אפיון תהליכי עבודה וליווי יישום מערכות WMS ו- TMS

​יישום מוצלח של מערכת WMS - Warehouse Management System מבוסס על התאמת התהליכים והטכנולוגיות לפעילות בארגון ועל הטמעה שיטתית של המערכת 

תכולת פרויקט אופיינית:

שלב א׳ - הכנת מפרט RFP וליווי התהליך עד בחירת ספק WMS

 • ביקורים במחסן החברה, פגישות עם בעלי התפקידים הרלבנטיים, תצפיות על תהליכי העבודה והפעילויות הקיימות, לצורך לימוד התהליכים, המערכות הקיימות והצרכים

 • הכנת מסמך אפיון תהליכי העבודה בסביבת מערכת WMS (באמצעות תרשימי זרימה), על בסיס התהליכים הקיימים ועל בסיס שיפורים אשר יוצעו ויבחנו בתהליכים הקיימים

 • הכנת מסמך RFP - Request for proposal  המגדיר את דרישות המערכת בכל הנוגע לתיאור כללי של מבנה המחסנים, סביבת המערכת, דו"חות ושאילתות וכן נספח תהליכי העבודה

 • רשימת התהליכים העיקריים אשר יאופיינו :

  • קליטה

  • אחסון

  • ריענונים

  • העברות

  • ליקוטים 

  • ספרות מלאי

  • הגדרת לוגיקות

 • החומר יועבר אליכם, לצורך הכנה, ולאחר מכן תבוצע הצגה של העבודה בפניכם

 • במהלך המצגת יתקיים דיון בנושאים שונים אשר יוגדרו מראש וכן בנושאים אשר יעלו תוך כדי הפגישה

 • עדכון מסמך ה- RFP, בהתאם לנושאים שיעלו בישיבה והוצאת גרסה סופית

 • הפצת ה- RFP לספקים פוטנציאלים

 • בדיקת והשוואת הצעות המחיר, לרבות פגישות עם הספקים אשר יתקיימו אצלכם

 • סיוע במשא ומתן ובבחירת הספק המתאים ביותר עבורכם

 • סיוע בהוצאת הזמנת עבודה לספק הזוכה

 • סיום השלב – הוצאת הזמנה עבודה לספק

 • אפיון מפורט עם ספק ה WMS הנבחר, באתר הלקוח
  תהליך זה יארך כחודשיים ויכלול פגישה אחת או שתיים של כ- 5 שעות לכל פגישה למשך חודשיים

 • קביעת תצורת עבודה בין ה ERP ל WMS

שלב ב׳ - ליווי הפיתוח, היישום, ההטמעה והעלייה לאוויר

 • אפיון מפורט של הממשקים ל ERP , ולמערכות האוטומטיות

 • הגדרת מבנה האיתורים במחסן – במידה ונחליט שנדרש שינוי

 • הכנת קובץ התשתיות של המחסן

 • טעינת נתוני פריטים, לקוחות, וכדומה, תוך שמירה על עדכון הנתונים

 • הגדרת מדבקות מטען, מדבקות שילוח, שילוט, לפי השינויים הנדרשים בתהליך

 • תוכנית עליה לאוויר מבחינת לוחות זמנים לשלבים השונים

 • הגדרת בדיקות נדרשות לממשקים (טסטים)

 • הגדרת סימולציות נדרשות

 • תוכנית המעבר, מבחינת הפעלה רציפה, בין המערכת הקיימת למערכת ה WMS החדשה, בדגש המעבר המקביל גם לתוכנת ERP    אחרת

 • תוכנית העברת נתוני האמת, בין המערכות לקראת עליה לאוויר

 • בחינת כח האדם הנדרש לצורך פרויקט העלייה לאוויר

 • אפיון דוחות ושאילתות נדרשות להפעלה השוטפת

 • ליווי שוטף למנהל המערכת לקראת השינוי

 • ליווי בכל ההתלבטויות והבעיות שיעלו במהלך ההטמעה, העלייה לאוויר, ובתקופת ההרצה

 • ליווי הפעילות במהלך העלייה לאוויר ובתקופת ההפעלה הראשונה, עד להתייצבות המערכת

 • לאחר עליה לאוויר, בחינת יכולת להגדלת תפוקות באמצעות המערכת

 • בדיקות שהמערכת מבצעת פעולות בצורה אופטימלית בהתאם למה שנקבע באסטרטגיות

bottom of page