top of page

תכנון פונקציונלי - מערכי מפעלים -
קווי ייצור והרכבה

תכנון נכון מתחיל בלימוד הצרכים ומיפוי המצב הקיים, הבנת התהליכים וזרימת החומר,  ניתוח הזיקות והקשרים בין המחלקות השונות. בשלב השני מבוצע תכנון עקרוני ברמת כתמים על מנת לקבל זרימה אופטימלית וסינרגיה מרבית בין המחלקות השונות ובהמשך מתבצע התכנון המפורט של העמדת המכונות ועמדות העבודה.

תכולת פרויקט אופניינית:

 • איסוף נתונים במפעל הקיים.

 • מיפוי ומדידת המכונות הקיימות וסביבת העבודה הנדרשת עבורן.

 • ביצוע תצפיות בשטח על הפעילות בכל המחלקות.

 • הכנת מאזן שטחים לפי מחלקות / קווי ייצור.

 • ניתוח זרימת החומר בין המחלקות השונות.

 • בחינת הסינרגיה בין הפעילות במחלקות השונות.

 • בחינת ניצולת העובדים, במחלקות השונות, לאורך תהליך הייצור ועל גבי מיימד הזמן.

 • ריכוז דרישות האקלים במחלקות השונות (מיזוג, תאורה, ניקיון, לחות וכו').

 • הכנת דו"ח סיכום נתונים כבסיס לתכנון, הצגתו וקבלת אישור המזמין.

 • ניתוח מפורט של הפעילויות בכל המחלקות.

 • מיפוי זרימת החומר בין המחלקות במצב הקיים.

 • מיפוי הזיקה הקיימת בין המחלקות.

 • בחינת יעילות הזרימה הקיימת ואפשרויות שיפור.

 • בחינת אפשרויות שינוי המבנה הארגוני (מספר ותכולת המחלקות), במטרה לייעל את העבודה, הזרימה, תוך שמירה על האיכות.

 • הכנת תכנון מפורט של מערך הייצור, לרבות האספקות הנדרשות לכל מכונה.

 • הכנת אפיון פונקציונלי (פרוגרמה) של המבנה והמערכות הקשורות בו. מסמך זה יהווה בסיס לתכנון האדריכלי והמתכננים הרלוונטיים.

bottom of page